تماس با ما

دوستانی که مایل به همکاری هستند می تواننداز طریق ایمیل با ما تماس بگیرند
info@iran-verein.de :ایمیل
info@iran-verein.de

:آدرس پستی
Postfach 1408
24904 Flensburg


همیاری و کمک به‌ انجمن
Bankverbindung: Nord-Ostsee Sparkasse Kto.-Nr. 18 60 30 961 BLZ 217 500 00

فرم عضویت

Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Adobe Reader Download