درباره ما

:اهداف انجمن

.١. پیشبرد و برقراری رابطه فرهنگی بین ایرانیان مقیم و آلمانی ها به منظور عمیقتر کردن دوستی و ارتقا دانش در ارتباط با تاریخ و فرهنگ یکدیگر

:٢. اهداف اساسنامه توسط اقدامات زیر تحقق میابد
.الف. سازماندهی و انجام جلسات سخنرانی، سمینارها و نمایشگاها به ویژه در ارتباط با فرهنگ و تاریخ دو کشور
.ب. پیشبرد و اقدام در برگزاری جلسات در رابطه با نظام دمکراسی بویژه آلمان برای ایرانیان مقیم در راستای تفاهم و نزدیکی هر چه بیشتر
.پ. سازماندهی و جلب پشتیبانی عمومی در روند گسترش و تعمیق دمکراسی و حقوق بشر در ایران
.ت. اقدام در سطح عمومی برای رسیدن به اهداف انجمن

.٣. انجمن به صورت غیر انتفاعی اداره می گردد


:انجمن برنامه های دیگری بر اساس امکانات خود مایل به اجرا می باشد از جمله

.کلاسهای کامپیوتر و انتقال تجربه در نرم افزارهای مختلف -
.سازماندهی وتدارکات امکانات ورزشی -
(رایگان و یا با مبلغ بسیار اندک)


انجمن ایران-آلمان شلیزویگ-هلشتاین